LiveZilla Live Help
Pielęgnacja

Pielęgnacja i zimowanie w 5 punktach World of Pools:

 

 

Pielęgnacja Krok 1  : regulacja pH

Kontrola pH jest pierwszym krokiem do zdrowej i przyjaznej dla skóry wody. Konsekwentne przestrzeganie prawidłowego zakresu pH ma ogromny wpływ na wszystkie pozostałe czynności pielęgnacyjne.

Dlaczego?

Prawidłowe pH w zakresie 7,0-7,4 jest podstawą wszystkich działań w zakresie zarządzania wodą. Wartość pH może podlegać znacznym wahaniom jeśli nie mieści się ono idealnie w zakresie, kolejne etapy oczyszczania wody nie będą przebiegać poprawnie.

Kiedy?

Gdy wartość pH wykracza poza prawidłowy zakres (7,0-7,4). Poziom pH musi być stale kontrolowany np. dwa razy w tygodniu i w razie potrzeby jego wartość musi być korygowana. Do pomiaru służą min. testery pH. 

 

Pielęgnacja Krok 2  : Dezynfekcja wody

Woda basenowa stwarza korzystne warunki  dla rozwoju różnych mikroorganizmów, które mogą powodować oślizgłe naloty na powierzchni basenu i mętności wody, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji. Dezynfekcja ma na celu zniwelowanie, usuniecie wszystkich mikroorganizmów oraz utrzymanie wody w czystości.

Dlaczego?

Skuteczna dezynfekcja jest warunkiem koniecznym higienicznej i nieskażonej wody. Dzięki dezynfekcji możliwe czynniki chorobotwórcze, nacieki i zmętnienie zostaną wyeliminowane.

Kiedy?

Dezynfekcja jest konieczna przez cały sezon kąpielowy. Zawartość chloru powinna zawsze oscylować w zakresie od 0,3 do 0,6 mg / L, W przypadku pojawienia się problemów, takich jak algi, mętność wody, śliskie powierzchnie zalecamy dodatkowe chlorowanie tzw. „szokowe”.

 

Pielęgnacja Krok 3: Profilaktyka algowa

Wśród 10.000 gatunków  glonów, są jeszcze takie gatunki, które czują się komfortowo w wodzie basenowej. Wszystkie rodzaje glonów wytwarzają substancje organiczne, które stanowią idealną pożywką dla bakterii i grzybów.

Dlaczego?

Glony są idealną pożywką dla bakterii i grzybów. Światło słoneczne i ciepło sprzyjają ich rozwojowi. Śliskie osady alg mogą prowadzić do wypadków.

Kiedy?

Regularnie, aby zapobiec rozwojowi glonów. Permanentne stosowanie środków anty-algowych, które upośledzają  procesy metaboliczne glonów, doprowadzając do obumierania lub zahamowania ich wzrostu. 

   

Pielęgnacja- Krok 4: Koagulacja zanieczyszczeń

We wszystkich rodzajach basenów dochodzi  sporadycznie do zmętnienia wody. Wynika to z pływających zanieczyszczeń w wodzie. Przy filtrach piaskowych  wszystkie  drobne cząsteczki zawieszone za pomocą koagulacji staną się łatwiejsze do przefiltrowania.

Dlaczego?

Poprzez koagulację najmniejsze, niefiltrowane zawiesiny i osady jak jony metalu i fosforany są możliwe do usunięcia. Jednocześnie koagulacja pozwala na oszczędzenie środków chemicznych ponieważ zanieczyszczenia nie muszą być usuwane chemicznie lecz zostaną mechanicznie odfiltrowane.

Kiedy?

Jest wskazane aby proces Koagulacji był przeprowadzany regularnie przez cały okres sezonu kąpielowego. Koagulacja jest możliwa tylko przy użyciu systemu filtra piaskowego. 

  

Pielęgnacja- Krok 5: Ochrona Filtra

 

Dlaczego?

Zanieczyszczony filtr może pogorszyć jakość wody i zwiększa zużycie środków ochronnych i chemicznych. W  brudnym filtrze mogą mnożyć się bakterie, które w rezultacie mogą dostać się do wody. W przypadku wysokiej zawartości wapnia w wodzie w filtrach piaskowych, pomimo regularnego płukania, tworzą się osady wapienne.

Kiedy?

Płukanie filtra aby oczyścić go z brudu i zanieczyszczeń (według danych producenta). Czyszczenie i dezynfekcja piasku co najmniej raz w roku, na początku sezonu  lub gdy  wystąpią problemy. Jeśli konieczne, należy przeprowadzić odkamienianie filtra. 

 

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Uzdatnianie wody przed wakacyjnym wyjazdem

Jeżeli podczas trwania sezonu kąpielowego postanowicie Państwo wyjechać na wakacje, aby po powrocie nie zastać całkowicie zzieleniałej wody należy przestrzegać poniższych wskazówek:

 1. Przed wyjazdem wartość pH wody w basenie należy doprowadzić do idealnej wartości ( 7,0-7,4)
 2. Dodać podwójną dawkę tabletek chloru do dozowników lub skimmera.
 3. Zaleca się użyć przykrycie aby zabezpieczyć basen przed dostaniem się do wody niepożądanych zanieczyszczeń zewnętrznych.
 4. Podnieść  poziom chloru powyżej 1,0 na skali pomiarowej testera. Aby to uzyskać, należy rozpuścić 200 g granulatu chlorowego na każde 10.000 l. Tabletki rozpuścić w wiadrze z letnią wodą, tak przygotowany roztwór wlać do basenu.
 5. Ustawić zegarowe włączanie filtracji, tak aby nawet podczas Państwa nieobecności woda w basenie została dwa razy dziennie przefiltrowana.
 6. Gdy wyjazd jest dłuższy niż 10 dni, należy poprosić kogoś aby sprawdził funkcjonalność systemu filtracyjnego i przeprowadził ponowne uzdatnianie chlorem.
 7.  Po powrocie z wakacji woda w basenie powinna być ponownie sprawdzona za pomocą urządzenia testowego  pod względem wartości poziomu pH i chloru, w razie potrzeby należy te wartości doprowadzić do stanu idealnego. Filtr piaskowy poddać płukaniu zwrotnemu.

 

 

Napełnianie basenu świeżą wodą

Ważna wskazówka: Nie zalecamy napełniania basenu wodą studzienną, ponieważ zazwyczaj zawiera ona bardzo dużo  miedzi i jest bardzo żelazista, co po długim okresie użytkowania może doprowadzić do pojawienia się brązowego zabarwienia krawędzi basenu i części instalacji. Taka woda nadaje się do użytku tylko po zastosowaniu specjalnych środków chemicznych i uzdatniających. W ten sposób zaoszczędzone pieniądze zostaną i tak wydaje na wszystkie środki chemiczne, nie rzadko koszty środków chemicznych znacznie przewyższają zaoszczędzoną kwotę. Najlepiej używać wody z publicznych wodociągów.

UWAGA: Produkty do pielęgnacji basenu nigdy nie należy mieszać ze sobą bezpośrednio!

 

 


 

 

 

Uruchamianie basenu

Przed ponownym napełnieniem wodą basen należy gruntowanie umyć i oczyścić nieckę basenu za pomocą specjalnych środków.

1 . Napełnianie basenu do wymaganej wysokości ( do połowy wysokości otworu skimmera)

2. Przed uruchomieniem filtracji należy sprawdzić sam filtr piaskowy, jeżeli wkład złoża piaskowego jest używany dłużej niż 3 lata należy go wymienić. Uruchomić filtrację według zaleceń producenta i pozostawić włączoną przez 12 godzin.

3. Niezwłocznie po napełnieniu basenu nową wodą należy dokonać pomiary wartości pH i chloru (  wartość pH powinna wynosić 7,0 -7,4). Przy obniżonej wartości pH- poniżej 7,0 zastosować środek pH plus, przy podwyższonej wartości pH powyżej 7,4 zalecane jest zastosowanie pH minus. Po ustaleniu stałej wartości pH pozostawić filtrację włączoną przez 24 godziny.

4 Przeprowadzić tzw. Pierwsze chlorowanie: Rozpuścić wysoce rozpuszczalny, granulowany chlor wg. opisu produktu i dodać do wody w basenie.

5. Wolnorozpuszczające  się tabletki chloru umieścić w dozownikach chloru lub w skimmerze, dozowanie zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

6. Przy tzw. „twardej wodzie” kiedy wskaźnik pokaże zawartość wapnia na poziomie 15° dH zaleca się zastosowanie środka stabilizującego poziom wapnia. 

 

Jak postępować w przypadku:

Pojawienia się brudnej i mętnej wody

Przyczyna: Upośledzenie funkcji filtracyjnej przez co w wodzie znajduje się zbyt duża ilość zanieczyszczeń organicznych.
Rozwiązanie: Nastawić Filtrację na płukanie zwrotne. W przypadku gdy filtr jest zakamieniony należy użyć kwaśnego środka czyszczącego. Po wyczyszczeniu filtra należy zastosować chlorowanie szokowe używając ok. 200 g granulatu chlorowego lub 10 tabletek chloru 50/20 na każde 10m3. Dodanie środka koagulującego jest zalecane jako dodatkowy środek czyszczący. UWAGA w filtrach kartuszowych jest to zakazane. System filtracji nastawić na płukanie zwrotne.

Pojawienia się „mlecznej” wody

Przyczyna: wapno  uległo wytrąceniu, cząsteczki, które uległy koagulacji  nie zostały przefiltrowane.
Rozwiązanie:  wartość pH za pomocą dodania pH- Minus ustalić na poziomie 7,2. Po dodaniu środka flokującego filtrację wyłączyć i po 10 -12 godzinach opadające na dno zanieczyszczenia zebrać za pomocą odkurzacza dna.

Wapno wytrącające się w basenie z wodą (zmętnienie, połyskującą białą powłokę na powierzchni wody, itp.) zazwyczaj znikają wkrótce po ustawieniu pH na 7,0 i dodanie flokulantu.

Pojawienia się zielonej wody, osadów z alg i „śliskich” ścian.

Przyczyna: zbyt mało środka dezynfekującego w wodzie oraz środka hamującego wzrost glonów.
Rozwiązanie: Wartość pH ustalić na poziomie 7,0. Następnie system filtracji pozostawić włączony nieprzerwanie przez 1-2 dni. Przy dezynfekcji chlorem należy gruntowanie usunąć osady z alg ze ścian i z dna basenu. Chlor dawkować na poziomie 20g na każde 10 m³ wody, aby uzyskać zawartość chloru w wodzie na poziomie 3mg/l. Zalecamy również użycie środka zapobiegającego wzrostowi alg. Filtr ustawić na płukanie zwrotne.

Pojawienie się brązowej wody.

Przyczyna: Duża zawartość żelaza w wodzie. Woda studzienna prawie zawsze zawiera duże ilości żelaza.
Rozwiązanie: Wartość pH za pomocą środków regulujących pH ustalić na poziomie 7,0. Dodać środek koagulujący, następnie wydłużyć czas pracy filtracji. Po usunięciu problemu filtrację nastawić na płukanie zwrotne.

Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu.

Przyczyna: Zbyt małe dawki chloru, nagromadzenie nie rozłożonych cząstek organicznych
Rozwiązanie: Wartość pH za pomocą środków regulujących pH ustalić na poziomie 7,2. Po zastosowaniu chlorowania szokowego ( za pomocą granulatu chloru T65 lub szybko rozpuszczalnych tabletek chloru) nieprzyjemny zapach powinien zniknąć w krótkim czasie, wydłużyć czas pracy filtracji.

Podczas korzystania z basenu występują podrażnienia skóry i oczu.

Przyczyna: Za wysokie stężenie chloru w wodzie, nagromadzenie nie rozpuszczonych cząsteczek organicznych.
Rozwiązanie: Wartość pH za pomocą środków regulujących pH ustalić na poziomie 7,0. W przypadku zbyt wysokiej zawartości chloru użyć środków obniżających poziom chloru lub zastosować środek chlor –stop.

 

 UWAGA! Środków tych należy używać z niezwykłą ostrożnością, ponieważ są one w wysoce skoncentrowanej formie. Każde dozowanie granulatu chloru należy przeprowadzać po uprzednim pomiarze wartości stężenia w wodzie basenowej. 

 

Przygotowanie basenu do zimy i „zimowanie” basenu

 1. Należy obniżyć poziom wody w Państwa basenie za pomocą pompy głębiowej/ zewnętrznej, linia wody powinna znajdować się pod otworami skimmera i dysz wlotowych. Z reguły wystarcza obniżenie poziomu wody o  35 cm.
 2. W przypadku kiedy zamontowany jest przeciwprąd ( maszyna pływacka) poziom lustra wody powinien być zredukowany pod panel przedni przeciwprądu.
 3. Lampy powinny być całkowicie przykryte wodą.  Tworzący się w zimie lód nie ma takiej siły rozporowej aby uszkodzić obudowy lamp.
 4. Dysze wlotowe na zimę  powinny być zabezpieczone gumowymi zatyczkami dostępnymi dla każdego modelu dyszy.
 5. Całe orurowanie instalacji basenu należy osuszyć. Otworzyć wszystkie zawory spustowe i korki spustowe z pompy filtra, zbiornika filtracyjnego, przeciwprądu, itp. Wszystkie zawory spustowe mają pozostać otwarte przez całą zimę. Jeśli to konieczne poluzować wszystkie śrubunki, tak aby woda mogła swobodnie wypłynąć.

Proszę pamiętać aby pomieszczenie techniczne lub skrzynia filtracyjna nie uległy zalaniu podczas wiosennych roztopów. Aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom spowodowanym zalaniem całą filtrację należy osuszyć, wyjąć i postawić w ciepłym suchym miejscu.

 

Opróżnianie rur i filtracji.

 1. Zawór sześciodrogowy ustawiamy na pozycji „ENTLEEREN/ WASTE” . Otworzyć zawór odpowietrzający filtra, tak aby powietrze mogło dostać się do wnętrza filtra. Otworzyć zawory opróżniające filtra i pompy aby woda mogła swobodnie wypłynąć z tych urządzeń.
 2. Raz na kilka tygodni dokonać kontroli poziomu lustra wody i w razie konieczności, jej nadmiar należy wypompować. Jednocześnie proszę sprawdzić również czy skrzynia techniczna ( maszynownia) nie zostały zalane wodą.
 3. NIGDY nie należy całkowicie wypompowywać wody z basenu, ponieważ basen może w tym momencie stracić na stabilności. Zalecana część wody powinna pozostać w basenie, gdyż jej obecność równoważy siłę naporu zmarzniętej w ziemi wody na ściany basenu. To zapobiega powstaniu ewentualnych uszkodzeń basenu.

WODA BASENOWA

 1. Po wypompowaniu zalecanej ilości wody zalecamy dodanie  zimowego środka konserwującego.
 2. W pozostałej wodzie wartości pH i stężenia chloru wyregulować do stanu idealnych, tak aby woda była czysta i przejrzysta.
 3. Wszelkie zanieczyszczenia pozostałe na krawędzi i ścianach basenu nad lustrem wody należy dokładnie usunąć. To zapobiega rozprzestrzenianiu alg i tworzeniu się osadów wapnia. Będzie to również znacznym ułatwieniem prac przy przygotowaniu basenu do następnego sezonu kąpielowego.  Ilość dodawanego środka konserwującego jest zależna od zawartości wapnia w wodzie.